İktisat bilimi, kıt üretim faktörleri kullanılarak refahın üretimini ve dağılımını inceleyen teorik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Gerek bireysel ve gerekse de toplumsal refahı artırmak, istikrarlı bir ekonomik büyüme (üretim artışı) ve üretim sonucunda ortaya çıkan hasılanın adil dağılımı ile söz konusu olabilir. Üretim ve refah artışı ise üretim faktör ve kaynaklarının hem artırılması ve hem de etkin kullanılması ile gerçekleşebilir.

Teknolojik yeniliklerin ve aynı zamanda her alanda rekabetin gittikçe önem kazandığı günümüz dünyasında üretim artışı, istikrarlı bir makroekonomik yapı ve bu amaca dönük ekonomi politikaları aracılığıyla oluşturulmakta, otoritelerin izledikleri politikalar sonucunda piyasada oluşan gelir dağılımını değiştirecek bir bölüşüm mekanizması da oluşturulmaktadır. İktisat Lisans Programı, toplumsal kaynakların etkin kullanımını sağlayacak müteşebbisleri, ülkenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek buna uygun makroekonomik politikaları üretme ve uygulama becerisine sahip, kamu kesiminin faaliyetlerini analiz edebilen uzman iktisatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin iş hayatlarında karşılaştıkları problemler karşısında bilgi ve tecrübelerini kullanarak; olayları akılcı bir biçimde analiz edip çözüme ulaşmalarını sağlamak vereceğimiz akademik eğitimin temel hedefidir. Özellikle karşılaştıkları her olayı özgün olarak kabul etmelerini sağlamak ve bu olaylara özgü çözümler geliştirilmesi tecrübesinin öğrencilere verilmesi önemlidir.

Program, temel iktisat eğitimine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşarak etkili bir kariyer planlaması yapmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca oransal olarak gittikçe artırılması planlanan İngilizce dersler aracılığıyla öğrencilerin, İngilizce bilimsel terminolojiye hakim olabilmesi de hedeflenmekte ve böylece uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri takip edebilme, yorumlayabilme becerisine sahip olabilmeleri, dış ülkelerde lisansüstü eğitim alabilmeleri ve yabancı firma yada kuruluşlarda çalışabilmeleri de amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programın amacı, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları değerlendirebilecek, çözüme yönelik fikir üretebilecek seviyede teorik ve pratik bilgiyle donatılmış olarak, kamu kurumları ve özel sektörde kariyere hazırlamaktır. Bölümümüzün alanlarında başarılı akademik kadrosu ise öğrencilerimizin Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ve bilim insanları olarak ülkemize kazandırılmasında kilit bir rol üstlenecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler, Türkiye’deki kamu sektöründe, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, uzman yardımcısı vb. görevlerde, finans sektöründe, ticari işletmelerde, sanayi işletmelerinde, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, Dünya Bankası, çok uluslu şirketler gibi uluslararası örgütlerde istihdam imkânı bulabileceklerdir.


Başa Dön